Có 1 kết quả:

hé jī

1/1

hé jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) combined assault
(2) to mount a joint attack