Có 1 kết quả:

hé yú

1/1

hé yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tally
(2) to accord with
(3) to fit

Một số bài thơ có sử dụng