Có 1 kết quả:

hé shí

1/1

hé shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in fashion
(2) suiting the time
(3) seasonable
(4) timely

Một số bài thơ có sử dụng