Có 1 kết quả:

hé qì dào

1/1

hé qì dào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aikido (Japanese martial art)
(2) hapkido (Korean martial art)