Có 1 kết quả:

hé fǎ xìng

1/1

hé fǎ xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

legitimacy