Có 1 kết quả:

hé zhào

1/1

hé zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pose for a photo

Một số bài thơ có sử dụng