Có 1 kết quả:

hé lǐ xìng

1/1

hé lǐ xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reason
(2) rationality
(3) rationale
(4) reasonableness