Có 1 kết quả:

hé bì

1/1

hé bì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to match harmoniously

Một số bài thơ có sử dụng