Có 1 kết quả:

hé dāng

1/1

hé dāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) must
(2) should