Có 1 kết quả:

hé yǎn mō xiàng

1/1

hé yǎn mō xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to touch an elephant with closed eyes (idiom); to proceed blindly