Có 1 kết quả:

hé zhòng

1/1

hé zhòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mass
(2) involving everyone
(3) united
(4) lit. to assemble the multitude