Có 1 kết quả:

hé zhe

1/1

hé zhe

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) (implying sudden realization) so
(2) after all