Có 1 kết quả:

hé chēng

1/1

hé chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) common term
(2) general term