Có 1 kết quả:

hé yuē

1/1

hé yuē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) treaty
(2) contract