Có 1 kết quả:

hé fèng

1/1

hé fèng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to form a seam
(2) to join up