Có 1 kết quả:

hé jì

1/1

hé jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to add up the total
(2) to figure what sth amounts to
(3) to consider