Có 1 kết quả:

hé gāi

1/1

hé gāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ought to
(2) should