Có 1 kết quả:

hé gāi ㄏㄜˊ ㄍㄞ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ought to
(2) should