Có 1 kết quả:

hé yì tíng

1/1

hé yì tíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (law) collegiate bench
(2) panel of judges