Có 1 kết quả:

hé shēn

1/1

hé shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

well-fitting (of clothes)