Có 1 kết quả:

hé zhé

1/1

hé zhé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) on the same track
(2) in agreement
(3) rhyming