Có 1 kết quả:

hé zhér ㄏㄜˊ ㄓㄦˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 合轍|合辙[he2 zhe2]