Có 1 kết quả:

hé shì ㄏㄜˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) suitable
(2) fitting
(3) appropriate