Có 1 kết quả:

hé jīn ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣ

1/1

hé jīn ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

alloy

Một số bài thơ có sử dụng