Có 1 kết quả:

hé yuàn ㄏㄜˊ ㄩㄢˋ

1/1

hé yuàn ㄏㄜˊ ㄩㄢˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

courtyard house