Có 1 kết quả:

hé jí ㄏㄜˊ ㄐㄧˊ

1/1

hé jí ㄏㄜˊ ㄐㄧˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) collection
(2) compilation