Có 1 kết quả:

hé yè ㄏㄜˊ ㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hinge