Có 2 kết quả:

Âm Pinyin: ,
Tổng nét: 6
Bộ: kǒu 口 (+3 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: 一丨一丨フ一
Thương Hiệt: GR (土口)
Unicode: U+5409
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: cát
Âm Nôm: cát, kiết
Âm Nhật (onyomi): キチ (kichi), キツ (kitsu)
Âm Nhật (kunyomi): よし (yoshi)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: gat1

Tự hình 5

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) surname Ji
(2) abbr. for Jilin Province 吉林省[Ji2 lin2 Sheng3]

Từ ghép 97

Jí ān 吉安Jí ān dì qū 吉安地区Jí ān dì qū 吉安地區Jí ān shì 吉安市Jí ān xiàn 吉安县Jí ān xiàn 吉安縣Jí ān xiāng 吉安乡Jí ān xiāng 吉安鄉Jí bǎi lì 吉百利Jí běn sī 吉本斯Jí bó tè shì zhèng hòu qún 吉伯特氏症候群Jí bǔ lì Gōng zuò shì 吉卜力工作室Jí bǔ sài rén 吉卜賽人Jí bǔ sài rén 吉卜赛人Jí bù dì 吉布地Jí bù tí 吉布提Jí dá 吉达Jí dá 吉達Jí dǎ 吉打Jí dà gǎng 吉大港Jí dí ēn 吉迪恩Jí ēn 吉恩Jí ěr bó tè 吉尔伯特Jí ěr bó tè 吉爾伯特Jí ěr bó tè Qún dǎo 吉尔伯特群岛Jí ěr bó tè Qún dǎo 吉爾伯特群島Jí ěr jí sī 吉尔吉斯Jí ěr jí sī 吉爾吉斯Jí ěr jí sī rén 吉尔吉斯人Jí ěr jí sī rén 吉爾吉斯人Jí ěr jí sī sī tǎn 吉尔吉斯斯坦Jí ěr jí sī sī tǎn 吉爾吉斯斯坦Jí ěr jí sī tǎn 吉尔吉斯坦Jí ěr jí sī tǎn 吉爾吉斯坦Jí ěr jí sī zú 吉尔吉斯族Jí ěr jí sī zú 吉爾吉斯族Jí jiā lì 吉佳利Jí lā dé 吉拉德Jí lā ní 吉拉尼Jí lán dān 吉兰丹Jí lán dān 吉蘭丹Jí lán dān Hé 吉兰丹河Jí lán dān Hé 吉蘭丹河Jí lán dān zhōu 吉兰丹州Jí lán dān zhōu 吉蘭丹州Jí lè 吉勒Jí lǐ bā sī 吉里巴斯Jí lì 吉利Jí lì qū 吉利区Jí lì qū 吉利區Jí liè 吉列Jí lín 吉林Jí lín Dà xué 吉林大学Jí lín Dà xué 吉林大學Jí lín Shěng 吉林省Jí lín shì 吉林市Jí lóng 吉隆Jí lóng pō 吉隆坡Jí lóng xiàn 吉隆县Jí lóng xiàn 吉隆縣Jí mǐ 吉米Jí mù nǎi 吉木乃Jí mù nǎi xiàn 吉木乃县Jí mù nǎi xiàn 吉木乃縣Jí mù sà ěr 吉木萨尔Jí mù sà ěr 吉木薩爾Jí mù sà ěr xiàn 吉木萨尔县Jí mù sà ěr xiàn 吉木薩爾縣Jí ní sī 吉尼斯Jí ní xì shù 吉尼係數Jí ní xì shù 吉尼系数Jí pǔ 吉普Jí pǔ sài rén 吉普賽人Jí pǔ sài rén 吉普赛人Jí pǔ sī kuā 吉普斯夸Jí qiáng zhèn 吉強鎮Jí qiáng zhèn 吉强镇Jí shǒu 吉首Jí shǒu shì 吉首市Jí shuǐ 吉水Jí shuǐ xiàn 吉水县Jí shuǐ xiàn 吉水縣Jí tián 吉田Jí wá wa 吉娃娃Jí xiàn 吉县Jí xiàn 吉縣Jí yà kǎ mó 吉亚卡摩Jí yà kǎ mó 吉亞卡摩Jí yě 吉野Jí yě jiā 吉野家Jí zhī dǎo 吉之岛Jí zhī dǎo 吉之島Jí zhōu 吉州Jí zhōu jùn 吉州郡Jí zhōu qū 吉州区Jí zhōu qū 吉州區Zhū lì yǎ · Jí lā dé 茱莉雅吉拉德

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tốt lành

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Tốt, lành. § Đối lại với “hung” 凶. ◎Như: “cát tường” 吉祥 điềm lành. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Xa giả lang tạ kiệm giả an, Nhất hung nhất cát tại nhãn tiền” 奢者狼藉儉者安, 一凶一吉在眼前 (Tân nhạc phủ 新樂府, Thảo mang mang 草茫茫).
2. (Danh) Việc tốt lành, việc có lợi. ◎Như: “hung đa cát thiểu” 凶多吉少 xấu nhiều lành ít.
3. (Danh) Họ “Cát”.

Từ điển Thiều Chửu

① Tốt lành. Phàm việc gì vui mừng đều gọi là cát, đối lại với chữ hung 凶.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tốt, lành;
② [Jí] (Họ) Cát.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp — Điều phúc, điều lành — Ngày mồng một đầu tháng âm lịch — Tên người, tức Lê Ngô Cát, người xã Hương làng huyện Chương Mĩ, tỉnh Hà Đông, Bắc phần Việt Nam, đậu cử nhân năm 1848, từng làm quan ở Quốc sử quán, sau làm Án sát tỉnh Cao Bằng. Năm 1859, ông được Quốc sử quán tổng tài là Phan Thanh Giản đề cử sửa lại bộ Đại Nam quốc sử diễn ca và chép tiếp tới chỗ vua Lê Chiêu Thống chạy sang Tàu.

Từ điển Trung-Anh

(1) lucky
(2) giga- (meaning billion or 10^9)

Từ ghép 173

Ān jí 安吉ān jí ěr 安吉尔ān jí ěr 安吉爾Ān jí xiàn 安吉县Ān jí xiàn 安吉縣Ān jí xīng 安吉星Bān jí 班吉bèi sī jí tā 貝斯吉他bèi sī jí tā 贝斯吉他bù jí 不吉Bù jí Hé 布吉河bù jí lì 不吉利Bù jí nà Fǎ suǒ 布吉納法索Bù jí nà Fǎ suǒ 布吉纳法索Chāng jí 昌吉Chāng jí Huí zú zì zhì zhōu 昌吉回族自治州Chāng jí shì 昌吉市Chāng jí zhōu 昌吉州Chéng jí sī hán 成吉思汗Cí wàn jí lā yī 茨万吉拉伊Cí wàn jí lā yī 茨萬吉拉伊dà jí 大吉dà jí dà lì 大吉大利Dà jí lǐng 大吉岭Dà jí lǐng 大吉嶺Dào lā jí lǐ Fēng 道拉吉里峰dí jí lǐ dù guǎn 迪吉里杜管diàn jí tā 电吉他diàn jí tā 電吉他é jí 額吉é jí 额吉É lè bèi gé · Dào ěr jí 額勒貝格道爾吉É lè bèi gé · Dào ěr jí 额勒贝格道尔吉Fēng chén Xiù jí 丰臣秀吉Fēng chén Xiù jí 豐臣秀吉féng xiōng huà jí 逢凶化吉Fú jí ní yà 佛吉尼亚Fú jí ní yà 佛吉尼亞Fú jí ní yà 弗吉尼亚Fú jí ní yà 弗吉尼亞Fú jí ní yà zhōu 弗吉尼亚州Fú jí ní yà zhōu 弗吉尼亞州Fú zé Yù jí 福泽谕吉Fú zé Yù jí 福澤諭吉Gē jí lā 哥吉拉Gé jí 革吉Gé jí xiàn 革吉县Gé jí xiàn 革吉縣Gé lǔ jí yà 格魯吉亞Gé lǔ jí yà 格鲁吉亚Gé lǔ jí yà rén 格魯吉亞人Gé lǔ jí yà rén 格鲁吉亚人Gǔ jí lā tè 古吉拉特Gǔ jí lā tè bāng 古吉拉特邦guān mén dà jí 关门大吉guān mén dà jí 關門大吉hā jí 哈吉Hā mǐ jí duō dùn 哈米吉多頓Hā mǐ jí duō dùn 哈米吉多顿Hóng Liàng jí 洪亮吉huò fú jí xiōng 祸福吉凶huò fú jí xiōng 禍福吉凶jí bèi 吉貝jí bèi 吉贝jí diàn zǐ fú 吉电子伏jí diàn zǐ fú 吉電子伏jí ěr dá 吉尔达jí ěr dá 吉爾達Jí ěr jí sī 吉尔吉斯Jí ěr jí sī 吉爾吉斯Jí ěr jí sī rén 吉尔吉斯人Jí ěr jí sī rén 吉爾吉斯人Jí ěr jí sī sī tǎn 吉尔吉斯斯坦Jí ěr jí sī sī tǎn 吉爾吉斯斯坦Jí ěr jí sī tǎn 吉尔吉斯坦Jí ěr jí sī tǎn 吉爾吉斯坦Jí ěr jí sī zú 吉尔吉斯族Jí ěr jí sī zú 吉爾吉斯族jí lì 吉利jí lǔ bā 吉魯巴jí lǔ bā 吉鲁巴jí mò 吉莫jí pǔ chē 吉普車jí pǔ chē 吉普车jí qìng 吉庆jí qìng 吉慶jí rén tiān xiàng 吉人天相jí rén zì yǒu tiān xiàng 吉人自有天相jí rì 吉日jí shì 吉事jí shì fěn 吉士粉jí shì guǒ 吉事果jí tā 吉他jí tā 吉它jí tā pǔ 吉他譜jí tā pǔ 吉他谱jí tā shǒu 吉他手jí tè bā 吉特巴jí xiáng 吉祥jí xiáng wù 吉祥物jí xiōng 吉凶jí zhào 吉兆jí zì jié 吉字節jí zì jié 吉字节jiā jí yú 加吉魚jiā jí yú 加吉鱼juān jí 涓吉juān jí 蠲吉kāi yè dà jí 开业大吉kāi yè dà jí 開業大吉liáng chén jí rì 良辰吉日liáng jí 良吉lìng jí 令吉liū zhī dà jí 溜之大吉má jí 麻吉Mò jí tuō 莫吉托Nà jí bù 納吉布Nà jí bù 纳吉布ōu jí sāng 欧吉桑ōu jí sāng 歐吉桑Pǔ jí 普吉qín jí liǎo 秦吉了Qiū jí ěr 丘吉尔Qiū jí ěr 丘吉爾Qiū jí ěr 邱吉尔Qiū jí ěr 邱吉爾qū jí bì xiōng 趋吉避凶qū jí bì xiōng 趨吉避凶Shào mò jí zhōu 紹莫吉州Shào mò jí zhōu 绍莫吉州shù jí shì 庶吉士Tǎ jí kè 塔吉克Tǎ jí kè rén 塔吉克人Tǎ jí kè sī tǎn 塔吉克斯坦Tǎ jí kè zú 塔吉克族Tǎ shí kù ěr gān Tǎ jí kè Zì zhì xiàn 塔什库尔干塔吉克自治县Tǎ shí kù ěr gān Tǎ jí kè Zì zhì xiàn 塔什庫爾干塔吉克自治縣Táng jí hē dé 唐吉訶德Táng jí hē dé 唐吉诃德Táng jí hē dé 堂吉訶德Táng jí hē dé 堂吉诃德wán shì dà jí 完事大吉wàn shì dà jí 万事大吉wàn shì dà jí 萬事大吉Wáng lǎo jí 王老吉Wéi jí ěr 維吉爾Wéi jí ěr 维吉尔Wéi jí ní yà 維吉尼亞Wéi jí ní yà 维吉尼亚Wéi jí ní yà Zhōu 維吉尼亞州Wéi jí ní yà Zhōu 维吉尼亚州Xī Fú jí ní yà 西弗吉尼亚Xī Fú jí ní yà 西弗吉尼亞Xī Fú jí ní yà zhōu 西弗吉尼亚州Xī Fú jí ní yà zhōu 西弗吉尼亞州Xī jí 西吉Xī jí xiàn 西吉县Xī jí xiàn 西吉縣xiōng duō jí shǎo 兇多吉少xiōng duō jí shǎo 凶多吉少Yán jí 延吉Yán jí shì 延吉市Yīng jí lì 英吉利Yīng jí lì Hǎi xiá 英吉利海峡Yīng jí lì Hǎi xiá 英吉利海峽Yīng jí shā 英吉沙Yīng jí shā xiàn 英吉沙县Yīng jí shā xiàn 英吉沙縣Yǒng jí 永吉Yǒng jí dì qū 永吉地区Yǒng jí dì qū 永吉地區Yǒng jí xiàn 永吉县Yǒng jí xiàn 永吉縣