Có 1 kết quả:

jí rén zì yǒu tiān xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Heaven helps the worthy (idiom)