Có 1 kết quả:

Jí lán dān Hé ㄐㄧˊ ㄌㄢˊ ㄉㄢ ㄏㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kelantan River of Malaysia, near Thai border