Có 1 kết quả:

Jí lì qū

1/1

Jí lì qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Jili district of Luoyang City 洛陽市|洛阳市 in Henan province 河南