Có 1 kết quả:

jí tā ㄐㄧˊ ㄊㄚ

1/1

jí tā ㄐㄧˊ ㄊㄚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a guitar