Có 1 kết quả:

jí tā

1/1

jí tā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a guitar