Có 1 kết quả:

Jí ěr jí sī ㄐㄧˊ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Kyrgyz
(2) Kyrgyzstan