Có 1 kết quả:

Jí ěr jí sī tǎn ㄐㄧˊ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄙ ㄊㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kyrgyzstan