Có 1 kết quả:

Jí ěr jí sī sī tǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kyrgyzstan