Có 1 kết quả:

Jí ní sī

1/1

Jí ní sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Guinness (name)