Có 1 kết quả:

jí qìng

1/1

jí qìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) auspicious
(2) propitious
(3) good fortune