Có 1 kết quả:

Jí ēn

1/1

Jí ēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gene (name)