Có 1 kết quả:

Jí dǎ

1/1

Jí dǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kedah, state of northwest Malaysia, capital Alor Star 亞羅士打|亚罗士打[Ya4 luo2 shi4 da3]