Có 1 kết quả:

Jí běn sī ㄐㄧˊ ㄅㄣˇ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gibbons (name)