Có 1 kết quả:

Jí ěr bó tè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gilbert (name)