Có 1 kết quả:

jí xiáng

1/1

jí xiáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lucky
(2) auspicious
(3) propitious

Một số bài thơ có sử dụng