Có 1 kết quả:

Jí mǐ

1/1

Jí mǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jimmy, Jimmie or Jimi (name)