Có 1 kết quả:

Jí lán dān ㄐㄧˊ ㄌㄢˊ ㄉㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kelantan (state of Malaysia)