Có 1 kết quả:

Jí lán dān

1/1

Jí lán dān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Kelantan (state of Malaysia)