Có 1 kết quả:

jí bèi

1/1

jí bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

kapok (Ceiba pentandra)