Có 1 kết quả:

jí bèi ㄐㄧˊ ㄅㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

kapok (Ceiba pentandra)