Có 1 kết quả:

Jí lǐ bā sī

1/1

Jí lǐ bā sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kiribati (formerly the Gilbert Islands) (Tw)