Có 1 kết quả:

Jí lóng xiàn ㄐㄧˊ ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gyirong county, Tibetan: Skyid grong rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet