Có 1 kết quả:

Jí lóng pō

1/1

Jí lóng pō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kuala Lumpur, capital of Malaysia