Có 1 kết quả:

Jí lóng xiàn

1/1

Jí lóng xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Gyirong county, Tibetan: Skyid grong rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet