Có 1 kết quả:

diào tī

1/1

diào tī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a rope ladder