Có 1 kết quả:

diào huán

1/1

diào huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rings (gymnastics)